Beroeps- en gedragscode

Beroeps- en gedragscode

Ik hanteer de beroeps- en gedragscode van de BMS. De volledige tekst is in de praktijk na te lezen. Hieronder volgt een beknopte versie:

privacy:

De masseur respecteert en beschermt zijn cliëntgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
De masseur zorgt er bovendien voor dat (be)handelingen en onderzoeken buiten het gezichtsveld van anderen plaatsvinden en persoonlijke gesprekken met de cliënt door derden niet worden gehoord. Hij gaat in geen geval onaangekondigd de ruimte binnen waar de cliënt zich bevindt.

clientdossier:

De (sport)masseur bouwt voor iedere cliënt een cliëntdossier op. Hierin legt hij alle gegevens aangaande zijn handelen inzichtelijk en overdraagbaar vast. Aan de hand van dit dossier kan hij verantwoording afleggen aan de cliënt. Wanneer hij gegevens wil verstrekken aan derden, zal daarvoor altijd toestemming aan de cliënt moeten worden gevraagd.

klachten:

Het kan voorkomen dat een cliënt een klacht heeft over een behandeling. Als een gesprek geen oplossing biedt, kan de cliënt de tuchtcommissie van de BMS benaderen. De cliënt kan gratis gebruik te maken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de BMS.